In 2018 is € 4,3 miljoen geïnvesteerd, ten opzichte van € 8,8 miljoen in 2017. Naast de laatste investeringstermijn voor de uitbreiding van de productiefaciliteit in Polen hebben de overige investeringen met name betrekking op vervangingsinvesteringen op alle locaties. Staco Gratings UK is in 2018 verhuisd van een tijdelijk gehuurd pand naar een eigen bedrijfsruimte in een bedrijfsverzamelgebouw. Het niet meer in gebruik zijnde onroerend goed van Rotocoat in Hoogeveen is medio 2018 verkocht.

Investeringen (in € 1.000) 2014 - 2018

Financiële positie

De solvabiliteit van de groep uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal is gestegen van 53,2% per ultimo 2017 naar 55,6% per ultimo boekjaar 2018. De stijging van de solvabiliteit wordt verklaard door enerzijds de toename van het eigen vermogen dankzij het resultaat over het boekjaar en anderzijds de jaarlijkse aflossing op de langlopende leningen vanuit de positieve cashflow. De voorzieningen en de kortlopende schulden zijn per saldo nagenoeg gelijk gebleven.

De stijging van het werkkapitaal met € 2,9 miljoen (2017: € 6,5 miljoen) is veroorzaakt door het saldo van enerzijds de gestegen voorraadwaarde en anderzijds een lager saldo uitstaande (debiteuren)vorderingen. De hogere voorraadwaarde kan voor een groot deel verklaard worden door de hogere grondstofprijzen (zink en staal). De lagere stand van de debiteurenvorderingen wordt verklaard door het standvastige ROTO debiteurenbeleid en door de marktomstandigheden waarin debiteuren eerder betalen. De stijging van het werkkapitaal is gefinancierd vanuit de vrijgekomen middelen als gevolg van het positieve resultaat en de daarmee gegenereerde positieve cashflow.

Vlottende activa -/- kortlopende schulden per 31 december (in € 1.000)

In 2018 is € 4,3 miljoen geïnvesteerd, ten opzichte van € 8,8 miljoen in 2017. Naast de laatste investeringstermijn voor de uitbreiding van de productiefaciliteit in Polen hebben de overige investeringen met name betrekking op vervangingsinvesteringen op alle locaties. Staco Gratings UK is in 2018 verhuisd van een tijdelijk gehuurd pand naar een eigen bedrijfsruimte in een bedrijfsverzamelgebouw. Het niet meer in gebruik zijnde onroerend goed van Rotocoat in Hoogeveen is medio 2018 verkocht.

Investeringen (in € 1.000) 2014 - 2018

Financiële positie

De solvabiliteit van de groep uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal is gestegen van 53,2% per ultimo 2017 naar 55,6% per ultimo boekjaar 2018. De stijging van de solvabiliteit wordt verklaard door enerzijds de toename van het eigen vermogen dankzij het resultaat over het boekjaar en anderzijds de jaarlijkse aflossing op de langlopende leningen vanuit de positieve cashflow. De voorzieningen en de kortlopende schulden zijn per saldo nagenoeg gelijk gebleven.

De stijging van het werkkapitaal met € 2,9 miljoen (2017: € 6,5 miljoen) is veroorzaakt door het saldo van enerzijds de gestegen voorraadwaarde en anderzijds een lager saldo uitstaande (debiteuren)vorderingen. De hogere voorraadwaarde kan voor een groot deel verklaard worden door de hogere grondstofprijzen (zink en staal). De lagere stand van de debiteurenvorderingen wordt verklaard door het standvastige ROTO debiteurenbeleid en door de marktomstandigheden waarin debiteuren eerder betalen. De stijging van het werkkapitaal is gefinancierd vanuit de vrijgekomen middelen als gevolg van het positieve resultaat en de daarmee gegenereerde positieve cashflow.

Vlottende activa -/- kortlopende schulden per 31 december (in € 1.000)