De quick ratio, liquide middelen plus vorderingen ten opzichte van de kortlopende schulden, bedraagt per ultimo boekjaar 0,82 (ultimo 2017: 0,97). De daling in de quick ratio is ontstaan doordat de daling van de vorderingen niet evenredig zichtbaar is bij de kortlopende schulden die per saldo nagenoeg gelijk blijven. De inkoopwaarde van met name de grondstoffen (deels vastgelegd in de gestegen voorraden) zorgt dat de kortlopende schulden zelfs iets gestegen zijn.

Quick ratio per 31 december • Current ratio per 31 december

Daartegenover staat de lichte stijging van de current ratio (inclusief voorraden) naar 2,51 (ultimo 2017: 2,44). Het beslag van de beschikbare middelen in de voorraden ligt hoger dan de vrijgekomen middelen uit de uitstaande vorderingen waardoor de ratio stijgt. Deze stijging in het vastgelegde werkkapitaal is niet gefinancierd met kort vreemd vermogen maar vanuit de versterking van het eigen vermogen door de positieve resultaatontwikkeling. De verandering in de kortlopende schulden is beperkt en heeft daardoor nauwelijks invloed op beide ratio’s.

“De stijging van het werkkapitaal is gefinancierd vanuit de beschikbare eigen middelen.

De positieve operationele kasstroom over 2018 bedraagt € 12,8 miljoen (2017: € 1,8 miljoen positief). De positieve ontwikkeling ten opzichte van de operationele kasstroom 2017 wordt verklaard door de afname van de post vorderingen waarin een positief effect van totaal € 13,0 miljoen zichtbaar is. Daartegenover is de operationele kasstroom uit het resultaat bijna € 8,0 miljoen lager als gevolg van het lagere operationeel resultaat. Onder de ontvangen interest is een incidentele bate verantwoord als gevolg van compensatie voor in het verleden te veel betaalde rente. De in 2018 door één van onze dochtermaatschappijen ontvangen compensatie heeft betrekking op een rentederivaat dat onder het Uniforme Herstelkader valt.

De quick ratio, liquide middelen plus vorderingen ten opzichte van de kortlopende schulden, bedraagt per ultimo boekjaar 0,82 (ultimo 2017: 0,97). De daling in de quick ratio is ontstaan doordat de daling van de vorderingen niet evenredig zichtbaar is bij de kortlopende schulden die per saldo nagenoeg gelijk blijven. De inkoopwaarde van met name de grondstoffen (deels vastgelegd in de gestegen voorraden) zorgt dat de kortlopende schulden zelfs iets gestegen zijn.

Quick ratio per 31 december • Current ratio per 31 december

Daartegenover staat de lichte stijging van de current ratio (inclusief voorraden) naar 2,51 (ultimo 2017: 2,44). Het beslag van de beschikbare middelen in de voorraden ligt hoger dan de vrijgekomen middelen uit de uitstaande vorderingen waardoor de ratio stijgt. Deze stijging in het vastgelegde werkkapitaal is niet gefinancierd met kort vreemd vermogen maar vanuit de versterking van het eigen vermogen door de positieve resultaatontwikkeling. De verandering in de kortlopende schulden is beperkt en heeft daardoor nauwelijks invloed op beide ratio’s.

“De stijging van het werkkapitaal is gefinancierd vanuit de beschikbare eigen middelen.

De positieve operationele kasstroom over 2018 bedraagt € 12,8 miljoen (2017: € 1,8 miljoen positief). De positieve ontwikkeling ten opzichte van de operationele kasstroom 2017 wordt verklaard door de afname van de post vorderingen waarin een positief effect van totaal € 13,0 miljoen zichtbaar is. Daartegenover is de operationele kasstroom uit het resultaat bijna € 8,0 miljoen lager als gevolg van het lagere operationeel resultaat. Onder de ontvangen interest is een incidentele bate verantwoord als gevolg van compensatie voor in het verleden te veel betaalde rente. De in 2018 door één van onze dochtermaatschappijen ontvangen compensatie heeft betrekking op een rentederivaat dat onder het Uniforme Herstelkader valt.