Risicobeheer

Voor het afdekken van het valuta-, zinkprijs-, staalprijs- en renterisico maakt ROTO gebruik van afgeleide financiële instrumenten.

Valutarisico

ROTO is voornamelijk werkzaam in de Europese Unie. Toekomstige transacties in buitenlandse valuta worden op basis van een risicoanalyse ten dele ingedekt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van valutatermijncontracten.

Zink- en staalprijsrisico

ROTO loopt prijsrisico ten aanzien van de voorraden zink en staal. De prijsrisico’s op de zinkvoorraden worden deels afgedekt door middel van hedging contracten. Het prijsrisico op een deel van de staalvoorraad is afgedekt door reeds afgesloten verkoopcontracten.

“ROTO is in haar risicobeleid te karakteriseren als risico-avers.

Renterisico

ROTO loopt renterisico over de rentedragende leningen en de kortlopende schulden. De renterisico’s over de langlopende schulden worden deels door middel van renteswaps ingedekt.

Kredietrisico

ROTO heeft geen significante kredietrisico’s. De kredietwaardigheidstoets vindt plaats naar aanleiding van limietaanvragen bij de kredietverzekeraar en naar aanleiding van de eigen ervaringen en interne beoordelingen.

Periodiek wordt beoordeeld of de verzekeringen nog passend zijn voor de aard en omvang van de activiteiten.Daarnaast wordt ten aanzien van de uitstaande debiteurenvorderingen een stringent debiteurenbeleid gevoerd waarbij kredietrisico’s worden afgedekt met een kredietverzekering. Het door de verzekering gemitigeerde risico is dan veelal beperkt tot het eigen risico.

Liquiditeits – en kasstroomrisico

ROTO heeft binnen de huidige kredietfaciliteit voldoende kredietruimte om de operationele- en financierings­activiteiten te financieren. Liquiditeitsprognoses worden opgesteld ter beheersing van de korte termijn financieringspositie. Indien noodzakelijk worden scenario-analyses uitgevoerd.

De risico-averse benadering en het afdekken van de hierboven genoemde risico’s hebben ervoor gezorgd dat de invloed van ongewenste veranderingen in grondstof- en valutamarkten in 2018 voor ROTO beperkt zijn gebleven. Voortzetting van dit beleid zorgt er, voor zover nu te voorzien, voor dat ROTO voldoende beschermd is tegen dit soort risico’s.

Risicobeheer

Voor het afdekken van het valuta-, zinkprijs-, staalprijs- en renterisico maakt ROTO gebruik van afgeleide financiële instrumenten.

Valutarisico

ROTO is voornamelijk werkzaam in de Europese Unie. Toekomstige transacties in buitenlandse valuta worden op basis van een risicoanalyse ten dele ingedekt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van valutatermijncontracten.

Zink- en staalprijsrisico

ROTO loopt prijsrisico ten aanzien van de voorraden zink en staal. De prijsrisico’s op de zinkvoorraden worden deels afgedekt door middel van hedging contracten. Het prijsrisico op een deel van de staalvoorraad is afgedekt door reeds afgesloten verkoopcontracten.

“ROTO is in haar risicobeleid te karakteriseren als risico-avers.

Renterisico

ROTO loopt renterisico over de rentedragende leningen en de kortlopende schulden. De renterisico’s over de langlopende schulden worden deels door middel van renteswaps ingedekt.

Kredietrisico

ROTO heeft geen significante kredietrisico’s. De kredietwaardigheidstoets vindt plaats naar aanleiding van limietaanvragen bij de kredietverzekeraar en naar aanleiding van de eigen ervaringen en interne beoordelingen.

Periodiek wordt beoordeeld of de verzekeringen nog passend zijn voor de aard en omvang van de activiteiten.Daarnaast wordt ten aanzien van de uitstaande debiteurenvorderingen een stringent debiteurenbeleid gevoerd waarbij kredietrisico’s worden afgedekt met een kredietverzekering. Het door de verzekering gemitigeerde risico is dan veelal beperkt tot het eigen risico.

Liquiditeits – en kasstroomrisico

ROTO heeft binnen de huidige kredietfaciliteit voldoende kredietruimte om de operationele- en financierings­activiteiten te financieren. Liquiditeitsprognoses worden opgesteld ter beheersing van de korte termijn financieringspositie. Indien noodzakelijk worden scenario-analyses uitgevoerd.

De risico-averse benadering en het afdekken van de hierboven genoemde risico’s hebben ervoor gezorgd dat de invloed van ongewenste veranderingen in grondstof- en valutamarkten in 2018 voor ROTO beperkt zijn gebleven. Voortzetting van dit beleid zorgt er, voor zover nu te voorzien, voor dat ROTO voldoende beschermd is tegen dit soort risico’s.