Verslag van de Raad van Commissarissen over 2018

De samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) is niet veranderd. Tom de Boer is naast commissaris tevens aandeelhouder. De overige drie commissarissen zijn onafhankelijk. Tevens heeft in 2018 een stagiaire meegedraaid in de reguliere vergaderingen. Ook haar input in de vergaderingen is als waardevol ervaren.

In de reguliere vergaderingen is aan de hand van de kwartaalrapporten onder meer gesproken over de operationele gang van zaken, risicobeheersing, IT-beheersing, (de status van) investeringsplannen, duurzaamheid, de managementletter van de accountant en innovatie.

Naast de vier reguliere commissarissenvergaderingen hebben een aantal extra vergaderingen plaatsgevonden die specifiek waren gericht op potentiële acquisities en op de strategische focus van Roto B.V. en haar Business Units. Deze extra vergaderingen, waarbij ook de directie van Roto B.V. aanwezig was, waren een waardevolle aanvulling op de reguliere vergaderingen.

“Toezicht is meer dan kijken vanaf de zijlijn.

Rik van Thiel (voorzitter RvC), Tom de Boer, Lucien Perizonius en Coert Zachariasse

2018 heeft onder meer in het teken gestaan van de herpositionering van Roto B.V. ten opzichte van haar Business Units. De directie van Roto B.V. heeft in afstemming met de RvC en de directies van de ROTO Business Units een aantal cultuurwaarden benoemd die het DNA van elke ROTO onderneming weergeven.

Binnen deze cultuurwaarden zijn kernthema’s benoemd die soms gelden voor elke ROTO Business Unit en soms specifiek zijn aangedragen door de afzonderlijke Business Units. Door middel van dashboards worden de actiepunten opgevolgd en middels een score in een waardering per Business Unit tot uitdrukking gebracht.

Ook zijn de management teams van de ROTO Business Units gestart met een coaching programma waarbij ondernemerschap en aandacht voor strategie binnen de cultuurwaarden van ROTO centraal staan. Het versterken van de management teams stelt de directie van Roto B.V. in staat meer afstand te nemen van haar Business Units en een meer coachende en faciliterende rol aan te nemen.

Zoals gebruikelijk, heeft de RvC het functioneren van de directie van Roto B.V. geëvalueerd en is vastgesteld dat de directie ook in 2018 goed heeft gefunctioneerd. Tevens heeft de RvC in een afzonderlijke bijeenkomst een zelfevaluatie over haar eigen functioneren gehouden. In deze zelfevaluatie is vastgesteld dat de samenstelling van en de expertise binnen de RvC toereikend is om een kritisch toezichthoudende rol te kunnen vervullen. Wel streeft de RvC naar een evenwichtigere verdeling van mannen en vrouwen en zal hieraan bij de eerstvolgende (her)benoeming wederom aandacht besteed moeten worden.

Binnen de RvC bestaat een prettige samenwerking en wordt vanuit een kritische, opbouwende benadering, transparant en vertrouwensvol gecommuniceerd met de directie van Roto B.V. De focus van de RvC zal in 2019 meer op de strategische ontwikkeling van de verschillende Business Units komen te liggen, zeker nu op het internationale vlak vele ontwikkelingen gaande zijn.

De RvC constateert dat ROTO dankzij de inzet van vele gemotiveerde medewerkers van de economische ontwikkelingen heeft kunnen profiteren en in 2018 wederom haar positie heeft weten te versterken. De RvC verwacht dat ROTO ook in 2019 van de verwachte economische groei kan profiteren. De vooruitzichten voor ROTO zijn goed en de RvC verwacht wederom een sterk resultaat voor het jaar 2019.

Rik van Thiel voorzitter RvC

Raad van Commissarissen Roto B.V.

Rik van Thiel, voorzitter

Tom de Boer

Lucien Perizonius

Coert Zachariasse

Verslag van de Raad van Commissarissen over 2018

De samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) is niet veranderd. Tom de Boer is naast commissaris tevens aandeelhouder. De overige drie commissarissen zijn onafhankelijk. Tevens heeft in 2018 een stagiaire meegedraaid in de reguliere vergaderingen. Ook haar input in de vergaderingen is als waardevol ervaren.

In de reguliere vergaderingen is aan de hand van de kwartaalrapporten onder meer gesproken over de operationele gang van zaken, risicobeheersing, IT-beheersing, (de status van) investeringsplannen, duurzaamheid, de managementletter van de accountant en innovatie.

Naast de vier reguliere commissarissenvergaderingen hebben een aantal extra vergaderingen plaatsgevonden die specifiek waren gericht op potentiële acquisities en op de strategische focus van Roto B.V. en haar Business Units. Deze extra vergaderingen, waarbij ook de directie van Roto B.V. aanwezig was, waren een waardevolle aanvulling op de reguliere vergaderingen.

“Toezicht is meer dan kijken vanaf de zijlijn.

Rik van Thiel (voorzitter RvC), Tom de Boer, Lucien Perizonius en Coert Zachariasse

2018 heeft onder meer in het teken gestaan van de herpositionering van Roto B.V. ten opzichte van haar Business Units. De directie van Roto B.V. heeft in afstemming met de RvC en de directies van de ROTO Business Units een aantal cultuurwaarden benoemd die het DNA van elke ROTO onderneming weergeven.

Binnen deze cultuurwaarden zijn kernthema’s benoemd die soms gelden voor elke ROTO Business Unit en soms specifiek zijn aangedragen door de afzonderlijke Business Units. Door middel van dashboards worden de actiepunten opgevolgd en middels een score in een waardering per Business Unit tot uitdrukking gebracht.

Ook zijn de management teams van de ROTO Business Units gestart met een coaching programma waarbij ondernemerschap en aandacht voor strategie binnen de cultuurwaarden van ROTO centraal staan. Het versterken van de management teams stelt de directie van Roto B.V. in staat meer afstand te nemen van haar Business Units en een meer coachende en faciliterende rol aan te nemen.

Zoals gebruikelijk, heeft de RvC het functioneren van de directie van Roto B.V. geëvalueerd en is vastgesteld dat de directie ook in 2018 goed heeft gefunctioneerd. Tevens heeft de RvC in een afzonderlijke bijeenkomst een zelfevaluatie over haar eigen functioneren gehouden. In deze zelfevaluatie is vastgesteld dat de samenstelling van en de expertise binnen de RvC toereikend is om een kritisch toezichthoudende rol te kunnen vervullen. Wel streeft de RvC naar een evenwichtigere verdeling van mannen en vrouwen en zal hieraan bij de eerstvolgende (her)benoeming wederom aandacht besteed moeten worden.

Binnen de RvC bestaat een prettige samenwerking en wordt vanuit een kritische, opbouwende benadering, transparant en vertrouwensvol gecommuniceerd met de directie van Roto B.V. De focus van de RvC zal in 2019 meer op de strategische ontwikkeling van de verschillende Business Units komen te liggen, zeker nu op het internationale vlak vele ontwikkelingen gaande zijn.

De RvC constateert dat ROTO dankzij de inzet van vele gemotiveerde medewerkers van de economische ontwikkelingen heeft kunnen profiteren en in 2018 wederom haar positie heeft weten te versterken. De RvC verwacht dat ROTO ook in 2019 van de verwachte economische groei kan profiteren. De vooruitzichten voor ROTO zijn goed en de RvC verwacht wederom een sterk resultaat voor het jaar 2019.

Rik van Thiel voorzitter RvC

Raad van Commissarissen Roto B.V.

Rik van Thiel, voorzitter

Tom de Boer

Lucien Perizonius

Coert Zachariasse