Financiële positie

De solvabiliteit van de groep uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal is gestegen van 55,6% ultimo 2018 naar 58,6% per ultimo boekjaar 2019. De verbeterde solvabiliteit komt enerzijds door het positieve resultaat over het boekjaar en anderzijds door een verlaging van het balanstotaal door met name de verkoop van de Franse deelneming in 2019. Ook de voorzieningen zijn door de verkoop van de deelneming in 2019 met € 0,5 miljoen licht gedaald. Door de jaarlijkse aflossingen zijn de langlopende schulden afgenomen.

Vlottende activa -/- kortlopende schulden per 31 december (in € 1.000)

De ontwikkeling van het werkkapitaal, waarin zowel de voorraden, de vorderingen als de kortlopende schulden een daling laten zien, komt per saldo uit op € 50,6 miljoen, vrijwel gelijk aan het niveau per ultimo 2018. Door het uitleveren van de orderportefeuille waarvoor op voorhand het benodigde materiaal was ingekocht, nemen de voorraden significant af. Ook de prijsdalingen van het zink en het staal hebben een drukkend effect op de voorraadwaarde per balansdatum. Door de positieve cashflow in 2019 is de post liquide middelen met € 10,1 miljoen significant toegenomen.

De positieve operationele kasstroom over 2019 bedraagt € 13,5 miljoen (2018: € 13,3 miljoen positief). De stijging van de operationele kasstroom met € 0,2 miljoen wordt per saldo met name verklaard door een lager netto omzetresultaat van € 3,2 miljoen, het effect van de verkoop van de deelneming Métal Déployé van totaal € 2,9 miljoen en een positieve mutatie in het werkkapitaal exclusief bankinstellingen van totaal € 6,3 miljoen. Het beslag op de financiële middelen door de verkoop van voorraden is substantieel lager geworden hetgeen zichtbaar is in een lagere schuldpositie.

Kasstromen (in € 1.000)

De kasstroom uit investeringsactiviteiten laat een daling zien van € 1,0 miljoen met naast de desinvestering in Métal Déployé een stijging van de investeringen met € 0,5 miljoen.

De kasstroom uit financieringsactiviteiten is met € 0,2 miljoen relatief laag (2018: 8,5 miljoen) en wordt met name verklaard door de toegenomen schulden op korte termijn met € 6,0 miljoen. Eén van de deelnemingen heeft tijdelijk extra behoefte aan kortlopende financiering voor de in 2019 opgestarte investeringstrajecten. Naar verwachting zijn de operationele kasstromen toereikend om de liquiditeitsbehoefte binnen de beschikbare kredietruimte te houden. Daarnaast is de dividenduitkering in 2019 € 2,5 miljoen lager dan in 2018 hetgeen een positief effect heeft op de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De totale kasstroom laat per saldo een positieve ontwikkeling zien van € 9,9 miljoen ten opzichte van een nagenoeg neutrale ontwikkeling over 2018.

De financiële positie en de operationele cashflow zijn toereikend om de activiteiten zonder aanvullende financiering voort te zetten. Roto B.V. voldoet ruimschoots aan de met de kredietinstelling afgesproken convenanten.

Financiële positie

De solvabiliteit van de groep uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal is gestegen van 55,6% ultimo 2018 naar 58,6% per ultimo boekjaar 2019. De verbeterde solvabiliteit komt enerzijds door het positieve resultaat over het boekjaar en anderzijds door een verlaging van het balanstotaal door met name de verkoop van de Franse deelneming in 2019. Ook de voorzieningen zijn door de verkoop van de deelneming in 2019 met € 0,5 miljoen licht gedaald. Door de jaarlijkse aflossingen zijn de langlopende schulden afgenomen.

Vlottende activa -/- kortlopende schulden per 31 december (in € 1.000)

De ontwikkeling van het werkkapitaal, waarin zowel de voorraden, de vorderingen als de kortlopende schulden een daling laten zien, komt per saldo uit op € 50,6 miljoen, vrijwel gelijk aan het niveau per ultimo 2018. Door het uitleveren van de orderportefeuille waarvoor op voorhand het benodigde materiaal was ingekocht, nemen de voorraden significant af. Ook de prijsdalingen van het zink en het staal hebben een drukkend effect op de voorraadwaarde per balansdatum. Door de positieve cashflow in 2019 is de post liquide middelen met € 10,1 miljoen significant toegenomen.

De positieve operationele kasstroom over 2019 bedraagt € 13,5 miljoen (2018: € 13,3 miljoen positief). De stijging van de operationele kasstroom met € 0,2 miljoen wordt per saldo met name verklaard door een lager netto omzetresultaat van € 3,2 miljoen, het effect van de verkoop van de deelneming Métal Déployé van totaal € 2,9 miljoen en een positieve mutatie in het werkkapitaal exclusief bankinstellingen van totaal € 6,3 miljoen. Het beslag op de financiële middelen door de verkoop van voorraden is substantieel lager geworden hetgeen zichtbaar is in een lagere schuldpositie.

Kasstromen (in € 1.000)

De kasstroom uit investeringsactiviteiten laat een daling zien van € 1,0 miljoen met naast de desinvestering in Métal Déployé een stijging van de investeringen met € 0,5 miljoen.

De kasstroom uit financieringsactiviteiten is met € 0,2 miljoen relatief laag (2018: 8,5 miljoen) en wordt met name verklaard door de toegenomen schulden op korte termijn met € 6,0 miljoen. Eén van de deelnemingen heeft tijdelijk extra behoefte aan kortlopende financiering voor de in 2019 opgestarte investeringstrajecten. Naar verwachting zijn de operationele kasstromen toereikend om de liquiditeitsbehoefte binnen de beschikbare kredietruimte te houden. Daarnaast is de dividenduitkering in 2019 € 2,5 miljoen lager dan in 2018 hetgeen een positief effect heeft op de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De totale kasstroom laat per saldo een positieve ontwikkeling zien van € 9,9 miljoen ten opzichte van een nagenoeg neutrale ontwikkeling over 2018.

De financiële positie en de operationele cashflow zijn toereikend om de activiteiten zonder aanvullende financiering voort te zetten. Roto B.V. voldoet ruimschoots aan de met de kredietinstelling afgesproken convenanten.