De quick ratio, liquide middelen plus vorderingen ten opzichte van de kortlopende schulden, bedraagt per ultimo boekjaar 1,14 (ultimo 2018: 0,82). De materiële stijging wordt verklaard door de vrijgekomen liquide middelen uit de lagere voorraadpositie van € 9,9 miljoen. Het saldo van vorderingen en kortlopende schulden is nagenoeg gelijk gebleven.

De current ratio (inclusief voorraden) laat een kleine stijging zien van 2,51 per ultimo 2018 naar 2,61 per 31 december 2019. Per saldo een gering effect en met name het gevolg van een relatief laag investeringsniveau van € 4,7 miljoen ten opzichte van de afschrijvingslasten van € 5,5 miljoen. Hierdoor is het beslag op middelen in materiaal vast actief licht gedaald en heeft daarmee een positief effect op de beschikbare middelen.

Quick ratio per 31 december • Current ratio per 31 december

Gevolgen coronavirus

De uitbraak van het COVID-19 virus leidt in de hele wereld tot vergaande gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. De veiligheid van mensen en van ROTO stakeholders heeft de hoogste prioriteit. ROTO volgt het beleid van de verschillende landen waar zij actief is op de voet en volgt de richtlijnen van de verschillende overheden nauwgezet op. De getroffen overheidsmaatregelen hebben een enorme impact op de economische situatie. Het is duidelijk dat ROTO gevolgen zal ondervinden van het coronavirus. Vooralsnog draaien de productielocaties door maar de eerste signalen van een vertraagde economische activiteit zijn al voelbaar.

De risico’s voor ROTO concentreren zich op de volgende aspecten:

Personeel

Door overheidsmaatregelen of door ziekte en/of onrust bij het personeel kunnen productielocaties genoodzaakt zijn de activiteiten sterk in te krimpen of de productie te staken. Vooralsnog concentreren overheden zich op gedeeltelijke looncompensatie om geleden schade door loondoorbetaling te beperken. De regelingen verschillen per land en worden door overheden nog verder in detail uitgewerkt. Naar verwachting zullen de ROTO bedrijven een beroep doen op de aangeboden regelingen. Daar waar sprake is van een geleidelijke terugloop van werkaanbod is ROTO genoodzaakt afscheid te nemen van uitzendkrachten en tijdelijke arbeidscontracten niet te verlengen. ROTO communiceert actief met haar medewerkers over de genomen maatregelen en de richtlijnen en protocollen waar de medewerkers zich aan moeten houden. Dit zorgt voor rust bij de medewerkers.

De quick ratio, liquide middelen plus vorderingen ten opzichte van de kortlopende schulden, bedraagt per ultimo boekjaar 1,14 (ultimo 2018: 0,82). De materiële stijging wordt verklaard door de vrijgekomen liquide middelen uit de lagere voorraadpositie van € 9,9 miljoen. Het saldo van vorderingen en kortlopende schulden is nagenoeg gelijk gebleven.

De current ratio (inclusief voorraden) laat een kleine stijging zien van 2,51 per ultimo 2018 naar 2,61 per 31 december 2019. Per saldo een gering effect en met name het gevolg van een relatief laag investeringsniveau van € 4,7 miljoen ten opzichte van de afschrijvingslasten van € 5,5 miljoen. Hierdoor is het beslag op middelen in materiaal vast actief licht gedaald en heeft daarmee een positief effect op de beschikbare middelen.

Quick ratio per 31 december • Current ratio per 31 december

Gevolgen coronavirus

De uitbraak van het COVID-19 virus leidt in de hele wereld tot vergaande gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. De veiligheid van mensen en van ROTO stakeholders heeft de hoogste prioriteit. ROTO volgt het beleid van de verschillende landen waar zij actief is op de voet en volgt de richtlijnen van de verschillende overheden nauwgezet op. De getroffen overheidsmaatregelen hebben een enorme impact op de economische situatie. Het is duidelijk dat ROTO gevolgen zal ondervinden van het coronavirus. Vooralsnog draaien de productielocaties door maar de eerste signalen van een vertraagde economische activiteit zijn al voelbaar.

De risico’s voor ROTO concentreren zich op de volgende aspecten:

Personeel

Door overheidsmaatregelen of door ziekte en/of onrust bij het personeel kunnen productielocaties genoodzaakt zijn de activiteiten sterk in te krimpen of de productie te staken. Vooralsnog concentreren overheden zich op gedeeltelijke looncompensatie om geleden schade door loondoorbetaling te beperken. De regelingen verschillen per land en worden door overheden nog verder in detail uitgewerkt. Naar verwachting zullen de ROTO bedrijven een beroep doen op de aangeboden regelingen. Daar waar sprake is van een geleidelijke terugloop van werkaanbod is ROTO genoodzaakt afscheid te nemen van uitzendkrachten en tijdelijke arbeidscontracten niet te verlengen. ROTO communiceert actief met haar medewerkers over de genomen maatregelen en de richtlijnen en protocollen waar de medewerkers zich aan moeten houden. Dit zorgt voor rust bij de medewerkers.