Inkomende goederen

De inkomende goederenstroom, hoewel per Business Unit verschillend, kan stagneren door beperkende maatregelen van overheden of door ontstane leveringsproblemen bij toeleveranciers. De voorraden staal, bandstaal, zinkassen en zink zijn vooralsnog toereikend om de komende weken te blijven handelen en/of produceren. Het spreekt echter voor zich dat bij teruggang of zelfs uitblijven van de reguliere leveringen, de ROTO bedrijven hier hinder van ondervinden en zelfs kunnen stilvallen.

Uitgaande goederen

Hoewel het vinden van transporteurs moeilijker wordt, lukt het nog steeds om de klanten te beleveren. Indien (productie)processen bij de klanten stagneren, gaan leveringen vertraagd worden met gevolgen voor de facturering. ROTO verwacht dat afnemers een beroep doen op een verlenging van het leverancierskrediet. ROTO beschikt over flexibiliteit door enerzijds haar sterke liquiditeitspositie, anderzijds door soepelere voorwaarden van haar kredietverzekeraars.

De aard en omvang van de genoemde risico’s zijn mede afhankelijk van de duur van de beperkende maatregelen en de mogelijke verzwaring van de maatregelen die vooralsnog niet in te schatten zijn.

De zinkprijs staat onder druk door het COVID-19 virus, terwijl de staalprijzen vooralsnog stabiel blijven. Een lagere zinkprijs heeft een negatief effect op de Business Unit Zinkrecycling en een kostprijs verlagend effect op de Business Unit Oppervlaktebehandeling. De ROTO bedrijven hebben een terughoudend inkoopbeleid gevoerd waarbij de huidige voorraadposities passen bij de omvang van de bedrijfsactiviteiten.

“ROTO beschikt over een robuuste solvabiliteit en liquiditeit.

Dankzij een reeds lang gevoerd gedegen en conservatief financieel beleid en het feit dat materieel vast actief veelal in eigendom is, beschikt ROTO over een robuuste financiële positie, zowel wat betreft solvabiliteit als liquiditeit. De groep is beperkt gefinancierd met vreemd vermogen en verwacht te kunnen blijven voldoen aan de bankconvenanten. De verplichtingen waarbij een uitstroom van liquide middelen plaatsvindt zijn per dagtekening van de jaarrekening 2019 beperkt waardoor de organisatie verwacht toereikend financiële middelen beschikbaar te hebben om aan de financiële verplichtingen te voldoen. De bestuurders bevestigen dat de jaarrekening 2019 van Roto B.V. een getrouw beeld geeft van de organisatie per 31 december 2019 en dat de continuïteit vooralsnog gewaarborgd is.

ROTO zal waar en wanneer nodig tijdig gebruik maken van steunmaatregelen van de overheid. De Nederlandse overheid heeft inmiddels een robuust pakket aan steunmaatregelen getroffen. Dit is belangrijk omdat ROTO 45% van haar omzet in Nederland behaalt.

Gezien de uitzonderlijke situatie kan ROTO geen uitspraken doen voor de langere termijn. Niettemin heeft het bestuur het vertrouwen dat ROTO ook deze uitzonderlijke crisis weerstaat.

Inkomende goederen

De inkomende goederenstroom, hoewel per Business Unit verschillend, kan stagneren door beperkende maatregelen van overheden of door ontstane leveringsproblemen bij toeleveranciers. De voorraden staal, bandstaal, zinkassen en zink zijn vooralsnog toereikend om de komende weken te blijven handelen en/of produceren. Het spreekt echter voor zich dat bij teruggang of zelfs uitblijven van de reguliere leveringen, de ROTO bedrijven hier hinder van ondervinden en zelfs kunnen stilvallen.

Uitgaande goederen

Hoewel het vinden van transporteurs moeilijker wordt, lukt het nog steeds om de klanten te beleveren. Indien (productie)processen bij de klanten stagneren, gaan leveringen vertraagd worden met gevolgen voor de facturering. ROTO verwacht dat afnemers een beroep doen op een verlenging van het leverancierskrediet. ROTO beschikt over flexibiliteit door enerzijds haar sterke liquiditeitspositie, anderzijds door soepelere voorwaarden van haar kredietverzekeraars.

De aard en omvang van de genoemde risico’s zijn mede afhankelijk van de duur van de beperkende maatregelen en de mogelijke verzwaring van de maatregelen die vooralsnog niet in te schatten zijn.

De zinkprijs staat onder druk door het COVID-19 virus, terwijl de staalprijzen vooralsnog stabiel blijven. Een lagere zinkprijs heeft een negatief effect op de Business Unit Zinkrecycling en een kostprijs verlagend effect op de Business Unit Oppervlaktebehandeling. De ROTO bedrijven hebben een terughoudend inkoopbeleid gevoerd waarbij de huidige voorraadposities passen bij de omvang van de bedrijfsactiviteiten.

“ROTO beschikt over een robuuste solvabiliteit en liquiditeit.

Dankzij een reeds lang gevoerd gedegen en conservatief financieel beleid en het feit dat materieel vast actief veelal in eigendom is, beschikt ROTO over een robuuste financiële positie, zowel wat betreft solvabiliteit als liquiditeit. De groep is beperkt gefinancierd met vreemd vermogen en verwacht te kunnen blijven voldoen aan de bankconvenanten. De verplichtingen waarbij een uitstroom van liquide middelen plaatsvindt zijn per dagtekening van de jaarrekening 2019 beperkt waardoor de organisatie verwacht toereikend financiële middelen beschikbaar te hebben om aan de financiële verplichtingen te voldoen. De bestuurders bevestigen dat de jaarrekening 2019 van Roto een getrouw beeld geeft van de organisatie per 31 december 2019 en dat de continuïteit vooralsnog gewaarborgd is.

ROTO zal waar en wanneer nodig tijdig gebruik maken van steunmaatregelen van de overheid. De Nederlandse overheid heeft inmiddels een robuust pakket aan steunmaatregelen getroffen. Dit is belangrijk omdat ROTO 45% van haar omzet in Nederland behaalt.

Gezien de uitzonderlijke situatie kan ROTO geen uitspraken doen voor de langere termijn. Niettemin heeft het bestuur het vertrouwen dat ROTO ook deze uitzonderlijke crisis weerstaat.