Financiële positie

De solvabiliteit van de groep als percentage van het balanstotaal is gestegen van 58,6% ultimo 2019 naar 60,3% per ultimo boekjaar 2020. In 2020 is als gevolg van de economische realiteit van de covid-crisis geen dividend uitgekeerd. Ook voor het boekjaar 2020 is voorgesteld de netto winst geheel toe te voegen aan de algemene reserves zodat ROTO armslag heeft om haar strategische posities te versterken.

Vlottende activa -/- kortlopende schulden per 31 december (in € 1.000)

De ontwikkeling van het werkkapitaal, waarin de voorraden en de vorderingen een daling laten zien en de kortlopende schulden een stijging, komt per saldo uit op € 47,5 miljoen (ultimo 2019: € 50,6 miljoen). Door uitlevering van orders waarvoor op voorhand materiaal was ingekocht nemen de voorraden verder af. De omzetdaling leidt ook tot afname van uitstaande vorderingen. Door de positieve cashflow en het afgenomen werkkapitaal is de post liquide middelen met bijna € 5,0 miljoen toegenomen.

De operationele kasstroom over 2020 bedraagt € 12,4 miljoen (2019: € 13,5 miljoen). De daling van de operationele kasstroom met € 1,1 miljoen wordt verklaard door een lager netto omzetresultaat van € 3,0 miljoen, het effect van de verkoop van de deelneming Métal Déployé in 2019 van totaal € 3,1 miljoen, lagere afschrijvingen ad € 1,3 miljoen en een positieve mutatie in het werkkapitaal van totaal € 0,4 miljoen.

Kasstromen (in € 1.000)

De kasstroom uit investeringsactiviteiten laat een stijging zien van € 1,5 miljoen met name verklaard door desinvesteringen in 2019 en een stijging van de investeringen in 2020 met € 0,1 miljoen.

De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt € 1,9 miljoen (2019: € 0,2 miljoen). Op de langlopende leningen is in 2020 afgelost, er is geen dividend uitgekeerd.

De financiële positie en de operationele cashflow zijn toereikend om de activiteiten zonder aanvullende financiering uit te voeren. ROTO voldoet ruimschoots aan de met de kredietinstelling afgesproken convenanten.

De quick ratio (liquide middelen plus vorderingen ten opzichte van de kortlopende schulden) bedraagt eind 2020 1,07 (ultimo 2019: 1,14). ROTO is uitermate liquide.

De current ratio (inclusief voorraden) van 2,41 ligt iets lager dan de 2,61 per ultimo 2019. Dit is het gevolg van de stijging van de korte termijn financiering van het werkkapitaal met € 2,2 miljoen.

Quick ratio per 31 december • Current ratio per 31 december