Uitgaande goederen

Over het algemeen lukt het nog steeds goed om klanten conform afspraak te beleveren. Daarbij zitten veel klanten in dezelfde positie, met weliswaar een mindere gang van zaken en verminderde omzetten, maar ten opzichte van andere branches relatief redelijke resultaten. Vooralsnog zijn de risico’s en gevolgen dan ook beperkt gebleven. ROTO is flexibel: enerzijds door haar sterke liquiditeitspositie, anderzijds door soepelere voorwaarden van haar kredietverzekeraars.

De aard en omvang van de genoemde risico’s is mede afhankelijk van de duur en eventuele verzwaring van de beperkende maatregelen, wat vooralsnog niet is in te schatten.

“De covid-pandemie en de economische gevolgen laten zich niet voorspellen.

De zink- en staalprijzen worden bepaald op de wereldmarkt en zijn niet ongevoelig voor de gevolgen van de covid-pandemie. De ontwikkeling van de zinkprijs heeft daarbij een rechtstreeks tegengesteld effect op de Business Unit Zinkrecycling en de Business Unit Oppervlaktebehandeling. De ontwikkeling van de staalprijs heeft een direct effect op de Business Unit Roostertechnologie en de Business Unit Staal en staalbewerking. Op basis van de bestaande omzetten en voorraadposities, voert ROTO een ongewijzigd inkoopbeleid dat past bij de omvang van de bedrijfsactiviteiten.

Dankzij een reeds lang gevoerd gedegen en conservatief financieel beleid en het feit dat het materieel vast actief nagenoeg volledig in eigendom is, beschikt ROTO over een robuuste financiële positie, zowel qua solvabiliteit als qua liquiditeit. De groep is in beperkte mate gefinancierd met vreemd vermogen en verwacht te kunnen blijven voldoen aan de bankconvenanten. De verplichtingen zijn per balansdatum en bij het opmaken van de jaarrekening 2020 zodanig dat de financiële middelen ruimschoots toereikend zijn om aan de verplichtingen te voldoen. De bestuurders bevestigen dat de jaarrekening 2020 van Roto B.V. een getrouw beeld geeft van de gang van zaken gedurende het boekjaar 2020, de stand van de organisatie per 31 december 2020 en dat continuïteit gewaarborgd is.

Gezien de uitzonderlijke situatie kan ROTO geen uitspraken doen voor de langere termijn. Niettemin heeft het bestuur het vertrouwen dat ROTO ook deze uitzonderlijke crisis zal weerstaan.