Gevolgen coronavirus

ROTO ondervindt de gevolgen van het coronavirus in alle landen waar zij actief is. Allereerst gezondheidsgevolgen voor de medewerkers en hun naasten, die tot nu toe gelukkig beperkt blijven. Niettemin hebben de covid-maatregelen een grote weerslag op de bewegingsvrijheid en in het verlengde daarvan ook op de manier hoe we met elkaar kunnen doorwerken. ROTO volgt het beleid en de richtlijnen van de overheid in de landen waar zij actief is nauwgezet op, hoewel die voor de productielocaties soms uitdagend zijn. Maatregelen zijn genomen, beschermingsmiddelen zijn beschikbaar, externe bezoeken zijn tot het minimum beperkt en het digitaal vergaderen en werken is een vanzelfsprekendheid geworden. De veiligheid van alle ROTO stakeholders heeft daarbij de hoogste prioriteit.

“De gezondheid van de medewerkers en hun naasten staat voorop.

De overheidsmaatregelen hebben een stevige impact op de economische situatie. Ook ROTO merkt dat en dus is, waar dat op basis van de regelingen mogelijk was, aanspraak gemaakt op overheidssteun. Zowel de overheidsbijdrage in Polen als de NOW-bijdrage voor twee Nederlandse vennootschappen is verantwoord als overige opbrengsten.

De risico’s voor ROTO concentreren zich op de volgende aspecten:

Personeel

Door overheidsmaatregelen of door ziekteverzuim van de medewerkers kunnen productielocaties genoodzaakt zijn de activiteiten sterk in te krimpen of de productie te staken. Vooralsnog geven overheden bij grotere omzetdaling gedeeltelijke looncompensatie om geleden schade te beperken. De regelingen verschillen per land en worden door overheden per periode heroverwogen. ROTO heeft een beroep gedaan op de aangeboden regelingen en zal dit voor zover zij hiervoor in aanmerking komt ook blijven doen. De verwachting is dat zolang de Nederlandse overheid beperkende lockdown maatregelen heeft afgekondigd, zij ook haar steunmaatregelen blijft voortzetten. Dit is belangrijk omdat ROTO bijna de helft van haar omzet in Nederland behaalt.

ROTO communiceert actief met haar medewerkers over de genomen maatregelen en de richtlijnen en protocollen waar de medewerkers zich aan moeten houden. Dit zorgt voor duidelijkheid en rust bij de medewerkers.

Inkomende goederen

Enkele uitzonderingen daargelaten heeft de inkomende goederenstroom ondanks de beperkende maatregelen van overheden of leveringsproblemen bij toeleveranciers tot nu goed kunnen doorlopen. De voorraden staal, bandstaal, zinkassen en zink waren over het algemeen toereikend om te blijven handelen en produceren. Dit geeft echter geen garantie voor de toekomst: bij teruggang of uitblijven van de reguliere leveringen kan ROTO hier hinder van ondervinden.