Personeel

Het gemiddeld aantal medewerkers van ROTO over 2020 is 765 FTE waarvan 442 in Nederland en 323 in het buitenland (2019: gemiddeld 808 FTE; waarvan 459 FTE in Nederland). Met name als gevolg van het coronavirus is het gemiddelde aantal FTE gedaald ten opzichte van 2019. De daling is waarneembaar bij de Business Units waar de bedrijfsactiviteiten zijn afgenomen. Per ultimo boekjaar zijn 773 FTE (2019: 794 FTE) in dienst.

Bij gelijkblijvende aard en omvang van de activiteiten zal het aantal medewerkers in 2021 niet structureel veranderen. Enerzijds kan de laat cyclische gevolgen vanuit de bouwsector een neerwaartse trend tot gevolg hebben, maar een mogelijk einde van de covid-crisis kan ook juist voor een economische opleving zorgen.

Demografische verdeling in FTE

Opleiding

Ook opleiding en ontwikkeling van medewerkers blijft een centraal thema. Naast enkele specifieke trainingen voor individuele medewerkers zijn programma’s gestart voor het bijscholen van groepen van medewerkers of hele afdelingen. Op enkele locaties zijn alle medewerkers uitgenodigd voor VCA trainingen op het gebied van veiligheid en gezondheid en zijn specifieke hijstrainingen gegeven. Mede door specifieke opleidingsbudgetten ter beschikking te stellen staat opleiding en training van medewerkers nadrukkelijker op de agenda.

Bij de Business Unit Roostertechnologie is de Staco Academy, een intern ontwikkeld opleidingsprogramma voor nieuwe medewerkers en voor medewerkers die hun kennis willen actualiseren, ook in 2020 weer druk bezocht. Daarnaast is het verkooppersoneel specifiek getraind op vaardigheden die aansluiten bij de missie van Staco.

Bij de Business Unit Oppervlaktebehandeling heeft een groep Poolse uitzendkrachten een cursus Nederlands gevolgd en hebben een aantal leidinggevenden en kantoormedewerkers een training Thermisch Verzinken en Duplex systemen gevolgd. Enkele personeelsleden met leidinggevende taken volgen thans in de weekend- en avonduren een HBO-opleiding. De covid-crisis maakt het volgen van training op locatie soms onmogelijk waardoor dit vertragend werkt.

Door het volgen van opleidingen hebben verschillende medewerkers in 2020 een positieve ontwikkeling doorgemaakt en zijn ook een aantal vacatures intern vervuld. Dit is van groot belang met een arbeidsmarkt die in de toekomst alleen maar krapper gaat worden.

“ROTO stimuleert opleiding van medewerkers.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage bij ROTO komt in 2020 uit op 6,5% (2019: 6,0%). Dit is ruim boven de ROTO ambitie van 4%, maar gezien covid-19 en het landelijke ziektebeeld valt dit toch nog mee. Bovendien hebben de ROTO bedrijven te maken gehad met zogenaamd quarantaine verzuim. Als gevolg van de overheidsmaatregelen konden collega’s niet werken na contact met positief geteste personen. Quarantaine verzuim is daarbij niet geregistreerd als ziekteverzuim maar heeft wel, zeker toen testen nog niet of slechts beperkt mogelijk was, een materiële impact gehad op de inzetbaarheid van medewerkers. De verzuimfrequentie is uitgekomen op 0,95 en ligt daarmee iets hoger dan in 2019 (0,89). Dit betekent dat gemiddeld slechts 1 op de 20 medewerkers zich gedurende het jaar niet ziek heeft gemeld. De realiteit is dat dit in de praktijk ruim de helft van de medewerkers is: sommige medewerkers verzuimen meerdere keren per jaar. De verzuimduur is in 2020 opgelopen van 26,1 dagen naar 35,6 dagen. De verzuimduur wordt sterk negatief beïnvloed door Nederlandse medewerkers die onder de 104-weken loon­doorbetalings­verplichting vallen. In het buitenland is de sociale wetgeving anders opgezet en geldt veelal een kortere loondoorbetalingsverplichting.

“ Aandacht voor de medewerkers vanuit het management draagt bij aan het beperken van ziekteverzuim...

Aandacht voor de medewerkers vanuit het management, stimuleren van gezond eten en een gezonde leefstijl, meer bewegen en fietsen naar het werk kunnen actief bijdragen aan het beperken van het ziekteverzuim.

Bij het verzuimbeleid wordt reeds in een vroeg stadium aandacht besteed aan de re-integratie en arbeidsmogelijkheden van de medewerker op de langere termijn. Helaas geeft de huidige regelgeving in Nederland vaak onvoldoende houvast om de problematiek adequaat aan te pakken en zijn de mogelijkheden van re-integratie in andere functies of bij een andere werkgever beperkt: de doelstelling van 4,0% blijft vooral voor de in Nederland gevestigde ROTO bedrijven een serieuze uitdaging.