Risicobeheer

ROTO is in haar risicobeleid te karakteriseren als risico-avers. Voor het afdekken van het valuta-, zinkprijs-, staalprijs- en renterisico maakt ROTO gebruik van afgeleide financiële instrumenten.

Valutarisico

ROTO is voornamelijk werkzaam in de Europese Unie. Toekomstige transacties in buitenlandse valuta worden op basis van een risicoanalyse deels ingedekt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van valutatermijncontracten.

Zink- en staalprijsrisico

ROTO loopt prijsrisico over de voorraden zink en staal. De prijsrisico’s op de zinkvoorraden worden deels afgedekt door hedging contracten en lopende verkoopcontracten. Het prijsrisico op een deel van de staalvoorraad is afgedekt door reeds afgesloten verkoopcontracten.

“ROTO is voldoende beschermd dankzij risico-avers beleid.

Renterisico

ROTO loopt renterisico over de rentedragende leningen en de kortlopende schulden. De renterisico’s over de langlopende schulden worden deels door renteswaps ingedekt.

Kredietrisico

ROTO loopt mede door de spreiding in haar klantenportefeuille geen significante kredietrisico’s. De kredietwaardigheidstoets van afnemers en leveranciers vindt plaats op basis van limietaanvragen bij de kredietverzekeraar, informatie van kredietbeoordelaars en naar aanleiding van de eigen ervaringen en interne beoordelingen. Voor uitstaande vorderingen wordt een stringent debiteurenbeleid gevoerd, gebaseerd op de overeengekomen betalingsafspraken, waarbij kredietrisico’s veelal worden afgedekt met een kredietverzekering. Het door de verzekering gemitigeerde risico is dan beperkt tot het eigen risico.

Liquiditeits – en kasstroomrisico

ROTO heeft binnen de huidige kredietfaciliteit voldoende kredietruimte om de operationele- en financieringsactiviteiten te financieren. Liquiditeitsprognoses worden opgesteld ter beheersing van de korte termijn financieringspositie. Indien noodzakelijk worden scenario-analyses uitgevoerd.

Deze risico-averse benadering en het afdekken of mitigeren van de hierboven genoemde risico’s hebben ervoor gezorgd dat de invloeden van ongewenste veranderingen in grondstof- en valutamarkten in 2020 voor ROTO overzienbaar zijn gebleven. Voortzetting van dit beleid zorgt er voor dat ROTO voldoende beschermd is tegen dit soort risico’s.