De strategische ontwikkelingen en de daaraan gekoppelde investeringsplannen zijn besproken met het bestuur van Roto. Het strategisch veranderproject van Staco wordt op de voet gevolgd en ook de strategie van de staalhandel en het snijbedrijf is onderwerp van gesprek in de vergaderingen van de RvC. Rotocoat heeft de keuze gemaakt voor de nieuwbouw op de locatie te Heerhugowaard. Er wordt geïnvesteerd in de voorbehandeling en het verzinken zodat het proces plaats kan vinden binnen een duurzame omgeving en dit bedrijf weer jaren mee kan.

De directie van Roto B.V. is in 2020 verder gegaan met de vertaling van de strategie en de daarbij horende doelstellingen in dashboards voor de organisatie als geheel en per Business Unit. In de rapportage aan de RvC wordt mede aan de hand van deze dashboards nader inzicht verschaft hoe de doelstellingen worden bereikt aan de hand van de onderliggende KPI’s. Op deze manier wordt zo SMART mogelijk gepresenteerd hoe Roto en de afzonderlijke business units op de onderwerpen Financiën – Duurzaamheid – Innovatie – Digitalisering – HRM – Commercie – Marketing scoren. De meeste KPI’s en doelen zijn groepsbreed hetzelfde, aangevuld met specifieke KPI’s per Business Unit. Het is goed te zien dat de strategische thema’s door middel van deze KPI’s inzichtelijk worden gemaakt en daarmee onderwerp zijn binnen de strategische discussies. Per Business Unit zijn de verschillen inzichtelijk, waarbij vastgesteld kan worden dat de ene Business Unit zich op een bepaald strategisch thema al verder heeft ontwikkeld en een andere Business Unit weer stappen heeft gemaakt binnen een ander thema.

“Dankzij de inzet van vele gemotiveerde medewerkers hebben de ROTO bedrijven ook in 2020 hun positie verder weten te versterken.

In de reguliere vergaderingen is aan de hand van de kwartaalrapportages onder meer gesproken over de operationele gang van zaken, veiligheid, risicobeheersing, (de status van) investeringsplannen, duurzaamheid, de managementletter van de accountant, de IT-beheersing en innovatie.

Tevens is het functioneren van de directie van Roto B.V. geëvalueerd en heeft de RvC in een afzonderlijke bijeenkomst een zelfevaluatie gehouden over haar eigen functioneren. De conclusie van de RvC is dat de directie van Roto B.V. zich in het door het coronavirus geteisterde jaar 2020 uitermate behendig heeft opgesteld en ondanks de beperkende overheidsmaatregelen goed heeft gefunctioneerd. Hoewel in de zelfevaluatie is vastgesteld dat de samenstelling van en de expertise binnen de RvC toereikend is om een kritisch toezichthoudende rol te kunnen vervullen kan de raad met haar nieuwe lid Heleen Cocu - Wassink nog concreter invulling geven aan de personele uitdagingen, die er in de maakindustrie bestaan. Door deze benoeming ontstaat bovendien meer diversiteit in de RvC.

De RvC zal vanuit een kritische, opbouwende benadering en op een transparante, vertrouwensvolle manier in gesprek blijven met het bestuur.

De impact van de covid pandemie op de economie is enorm en zal gezien de onzekerheid nog zijn effect hebben als de beperkingen blijven voortduren. In het verlengde daarvan is ook bij de ROTO bedrijven zichtbaar wat de impact is, niet alleen vanuit een financieel perspectief, maar juist ook voor het welbehagen van alle bijna 800 medewerkers die bij de ROTO-bedrijven actief zijn. De RvC volgt de ontwikkelingen op de voet en wordt door de directie van Roto B.V. op de hoogte gehouden van de gevolgen voor de ROTO bedrijven.

Mede dankzij de inzet van vele gemotiveerde medewerkers hebben de ROTO bedrijven ook in 2020 hun positie verder weten te versterken. De verwachte economische ontwikkelingen zullen nog hun weerslag vinden in de sectoren waar ROTO zaken doet. Van de laat-cyclische positie van onze activiteiten zullen de bedrijven de gevolgen nog wel gaan ondervinden, waardoor ook 2021 uitdagend zal zijn. De management teams van de Business Units voelen zich echter sterk gecommitteerd aan hun missie, visie en strategie hetgeen vertrouwen geeft. De RvC zal ook in 2021 de ontwikkelingen kritisch blijven volgen om de toezichthoudende taken optimaal te kunnen uitvoeren en de directie van Roto B.V. te ondersteunen.

Rik van Thiel voorzitter RvC

Uitgeest, 9 april 2021

Raad van Commissarissen Roto B.V.

Rik van Thiel, voorzitter Heleen Cocu–Wassink Ger de Kwaasteniet Coert Zachariasse