Verwachte gang van zaken

‘Wij zijn klaar met het coronavirus maar het virus is nog niet klaar met ons’ is de uitspraak van de Nederlandse overheid om de inwoners alert te houden en dit duidt erop dat het einde van de covid-crisis nog niet in zicht is. Onveranderd volgt ROTO de maatregelen van de overheden en hebben deze maatregelen een grote impact op de manier waarop onze medewerkers hun werk moeten doen: op de werkvloer, op kantoor, maar bijvoorbeeld ook in de verkoop, want bezoeken aan klanten zijn aan beperkingen onderhevig.

De economische realiteit in de landen waarin ROTO opereert heeft zijn weerslag op de resultaten van de groep. De ene Business Unit heeft er meer last van dan de andere maar de algemene tendens is dat de impact fors is. De toekomstige gevolgen van de covid-pandemie zijn niet te overzien en zijn tevens afhankelijk van mogelijke mutaties, de effectiviteit van vaccinaties en de beschikbaarheid daarvan. In het bestuursverslag zijn de belangrijkste risico’s voor ROTO aangegeven. De onzekerheden over de impact en de duur van de maatregelen maken het lastig goede uitspraken te doen over de economische gevolgen.

“SAMEN flexibel, SAMEN sterk!

Gelukkig zijn de solvabiliteit en de liquiditeitspositie van ROTO sterk en vormen deze een solide financiële basis van waaruit ROTO zich kan blijven ontwikkelen. Dat blijkt ook uit de diverse investeringsinitiatieven die in 2020 zijn opgestart en in 2021 doorlopen. Het management verwacht dan ook dat ROTO de gevolgen van covid, mede ondersteund door de compensatiemaatregelen van de overheden, goed kan opvangen. Ondanks een halvering van het resultaat over 2020 ten opzichte van de begroting, kijkt het management positief naar het uitdagende 2021. Nieuwe initiatieven en strategische focus van de Business Units geven daarbij vertrouwen.

De verwachtingen voor economisch herstel na de covid-crisis zijn hoog gespannen. ROTO heeft echter ook te maken met ontwikkelingen in de bouwsector als gevolg van het stikstof- en het PFAS-beleid, die zonder twijfel een rol blijven spelen en voor ROTO met vertraging zichtbaar worden omdat de ROTO bedrijven vaak aan het eind van de (bouw)keten opereren. Daarnaast spelen ook andere onzekerheden, zoals de prijsontwikkeling van belangrijke grondstoffen, een rol. Daar tegenover staan overheidsmaatregelen die erop gericht zijn de werkgelegenheid te behouden en stimuleringsprogramma’s om economische impulsen te geven aan initiatieven die anders in de bestaande onzekere situatie niet genomen zouden worden.

De start van 2021 voldoet aan de relatief lage en begrote verwachting. De zinkprijs ontwikkelt zich gematigd positief waardoor het positieve operationeel resultaat over de eerste maanden van 2021 in ieder geval niet is beïnvloed door negatieve prijscorrecties. De staalprijzen zetten vooralsnog de stijgende lijn voort, maar de marktomstandigheden zijn grillig.

ROTO heeft begin 2021 nieuwe initiatieven genomen om haar strategische beleidskeuzes verder uit te diepen. Veiligheid staat op nummer één en blijft een belangrijk speerpunt binnen de operationele aansturing van de Business Units. In 2021 zal voor de eerste keer onder alle ROTO medewerkers in binnen- en buitenland, een medewerkers onderzoek, de RPS (Roto People Survey) worden uitgevoerd. Alle medewerkers worden gestimuleerd deel te nemen, want hoe breder de groep deelnemers hoe breder het draagvlak om aan de uitkomsten ook concrete acties te verbinden.

Ger de Kwaasteniet

Innovatie en digitalisering zijn blijvende speerpunten die niet meer weg te denken zijn uit de manier van werken. Commercie en marketing gaan hand in hand en moeten ook nieuwe markten ontwikkelen om meer klanten in aanraking te laten komen met de goederen en diensten van de ROTO bedrijven. Duurzaamheid wordt verder verankerd in het DNA van de organisaties mede aan de hand van de 17 SDG’s van de Verenigde Naties. Met het in gebruik nemen van de eerste zonnepanelen in Uitgeest is weer een volgende stap gezet binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Naar verwachting zullen meerdere locaties dit initiatief volgen en zo ook bijdragen aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Voor alle bovengenoemde thema’s zijn groepsbreed KPI’s ontwikkeld op basis waarvan initiatieven worden gestimuleerd en gerealiseerde doelen kunnen worden afgemeten. De maatschappelijke ontwikkelingen stimuleren ROTO om verder te gaan met dit beleid.

“Ger bedankt!